Wettelijke vermeldingen

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan onderhavige ‘Wettelijke vermeldingen’ die hierna gedetailleerd worden evenals aan de wetten en/of reglementen die van toepassing zijn.De verbinding en de toegang tot de website www.mobilhome-coco.com betekenen dat de surfer zonder voorbehoud alle bepalingen van onderhavige Wettelijke vermeldingen, die hij… Read More

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan onderhavige ‘Wettelijke vermeldingen’ die hierna gedetailleerd worden evenals aan de wetten en/of reglementen die van toepassing zijn.
De verbinding en de toegang tot de website www.mobilhome-coco.com betekenen dat de surfer zonder voorbehoud alle bepalingen van onderhavige Wettelijke vermeldingen, die hij moet raadplegen bij elke verbinding, integraal aanvaardt.

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE WEBSITE

De website www.mobilhome-coco.com heeft als doel:

  • de producten Coco Sweet voor te stellen,
  • de diensten Coco Sweet voor te stellen.

ARTIKEL 2 – IDENTIFICATIE

De maatschappelijke zetel van de vennootschap BIO HABITAT, geregistreerd in het HR van La Roche op Yon nr. 511 239 915 bevindt zich in:
ZI de la Folie Sud, Rue Charles Tellier
CS50001 La Chaize le Vicomte
85036 – La Roche sur Yon cedex 
Frankrijk

Telefoon: +33 (0)2.51.26.20.28 
Maatschappelijk kapitaal: 12.868.000 euro
Verantwoordelijke uitgever: Florence BUGEON

ARTIKEL 3 – VERWERKING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

Bio Habitat verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken dat tegenstrijdig is met de geldende wetgeving inzake de gegevens van persoonlijke aard die u verstrekt.

De gegevens van persoonlijke aard die Bio Habitat over u bijhoudt zijn de volgende:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres

Dankzij die informatie leert Bio Habitat u beter kennen. De informatie wordt gebruikt met uw uitdrukkelijke instemming, enkel zodat u een account zou kunnen aanmaken op de website www.mobilhome-coco.com.

De geregistreerde informatie is voorbehouden voor het gebruik door de interne diensten van Bio Habitat en met name de diensten voor communicatie, netwerkontwikkeling, marketing en dienst na verkoop.

Conform artikels 39 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, kan iedereen communicatie verkrijgen en, indien het geval zich voordoet, ook rechtzetting of verwijdering van de informatie die hem betreft door zich te wenden tot de communicatiedienst. ‘Iedereen kan zich ook, omwille van gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van de gegevens over hem.’

Al uw vragen over de verwerking van die persoonlijke gegevens moeten naar het volgende adres verzonden worden:

BIO HABITAT
Service Marketing COCO Sweet
ZI de la Folie Sud
Rue Charles Tellier
CS 50001 La Chaize le Vicomte
85036 – La Roche sur Yon cedex
Frankrijk

Middels schriftelijke aanvraag gericht aan Bio Habitat op het adres dat hierboven vermeld wordt, en als u uw identiteit bewijst door bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart te voegen, kunt u, gratis, de vermelding van de gegevens van persoonlijke aard over u verkrijgen, evenals, indien het geval zich voordoet, de rechtzetting van de informatie die niet correct, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd is of waarvan het verzamelen of het gebruik, de communicatie of het bewaren verboden is.

In het geval dat uw gegevens wijzigen, wordt u ertoe gehouden Bio Habitat hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen op het adres dat hierboven vermeld wordt.

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als gebruiker van de website erkent u dat u beschikt over de noodzakelijke bevoegdheid en technische middelen om deze website te bekijken en te gebruiken.

U erkent dat u gecontroleerd heeft of uw informatica configuratie geen virussen bevat en of ze zich in perfect werkende staat bevindt. U moet ook kennis genomen hebben van onderhavige Wettelijke vermeldingen en u ertoe verbinden ze na te leven.

U gebruikt de website www.mobilhome-coco.com onder uw unieke en volledige verantwoordelijkheid. Bio Habitat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de websites die eraan gelinkt zijn.

ARTIKEL 5 – BEVEILIGING

U verbindt zich er, middels het gebruik dat u maakt van de website www.mobilhome-coco.com, toe om niet over te gaan tot enige manipulatie die informatica-, functionele of andere defecten kan verooorzaken die een invloed hebben op de werking van de site of van elke server of dienst die toegankelijk is via de website.

U verbindt zich er met name toe om in de ruimte die de site inneemt enkel informatie, gegevens, documenten, bestanden te plaatsen die betrouwbaar en onschadelijk zijn en die de werking van de site of elke server of dienst die toegankelijk is via de site niet in het gedrang brengen.

U verbindt zich er, middels het gebruik dat u maakt van de website of van elke server of dienst die toegankelijk is via de website toe om:

  • de geldende nationale en internationale wetten en reglementen na te leven, evenals de rechten van derden.
  • om op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm schade te berokkenen aan het imago van Bio Habitat.

ARTIKEL 6 – BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN BIO HABITAT

De foto’s die op onze website weergegeven worden, hebben geen enkel contractueel karakter en worden louter ter informatie gegeven.

Bio Habitat kan op elk moment, met name omwille van onderhoud, de toegang tot de website verbreken.ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 – Auteursrechten

Onderhavige website is een werk waar Bio Habitat de auteur van is volgens artikels L 111.1 en volgende van het Wetboek over Intellectuele Eigendom.

Het ontwerp en de uitvoering van onderhavige website werd uitgevoerd door de vennootschap Business to Web. 
Naam, benoeming of maatschappelijke reden: BUSINESS TO WEB
Adres: 1 bis avenue Jules Verne 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

De teksten, foto’s, animaties, tekeningen, geluiden en andere werken zijn exclusief eigendom van Bio Habitat.

Elke reproductie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voorlopig of permanent, met welk middel en in welke vorm dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, evenals elke weergave, elk gebruik of elke wijziging, zelfs gedeeltelijk, van deze website is verboden. Die feiten vormen het delict van namaak, wat bestraft wordt met drie jaar gevangenis en € 300.000 boete (Wetboek voor Intellectuele Eigendom, artikel L.335-2).

7.2 – Rechten op merken

De merken (namen en deels beelden) COCO SWEET werden gedeponeerd door Bio Habitat en zijn de exclusieve eigendom ervan.

De reproductie, het gebruik, de imitatie, het plaatsen, het weghalen of het wijzigen van die merken zonder voorafgaande goedkeuring van Bio Habitat of van de eigenaars ervan vormt het delict van namaak, wat bestraft wordt met drie jaar gevangenis en € 300.000 boete (Wetboek voor Intellectuele Eigendom, artikel L 716-10).

ARTIKEL 8 – HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Het aanmaken van een hyperlink naar onderhavige website en elke verwijzing ernaar is verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van Bio Habitat.

ARTIKEL 9 – WIJZIGINGEN AAN DE WETTELIJKE INFORMATIE VAN DE WEBSITE WWW.MOBILHOME-COCO.COM

Bio Habitat behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, onderhavige wettelijke informatie te wijzigen of te corrigeren, met name in het geval dat de geldende wetgeving wijzigt om zo de wettelijke informatie ermee in overeenstemming te brengen.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJKE RECHT

De website www.mobilhome-coco.com en onderhavige Wettelijke vermeldingen worden onderworpen aan het Franse recht.